TIME TO MAKE PEACE WITH NATURE

KA210 Erasmus+ -hanke 2022-24

Time to make peace with nature -hankkeen muut partnerimaat ovat Ranska, Portugali, Kroatia ja Turkki. YK:n julistuksen mukaan ympäristönsuojelu
on globaali prioriteetti. Kestävä kehitys on Modukselle yhdistyksenä, ja sen jäsenille, keskeinen arvo. Työskentelemme kestävämmän ympäristön ja
yhteiskunnan puolesta myös eurooppalaisissa verkostoissa, kuten Erasmus+ -hankkeessa Time to make peace with nature. Ilmastonmuutos, jonka
pääasiallisena ajurina ovat kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, päästöt, muodostaa merkittäviä maailmanlaajuisia riskejä. Seurauksia ovat nousevat lämpötilat, merien lämpeneminen, jäätiköiden sulaminen, merenpinnan nousu ja äärimmäiset luonnonilmiöt.

Tämän kriisin käsittely vaatii yhteistoimintaa. Yksilöt voivat omaksua ympäristömyötäisiä tapoja, ajaa ympäristöä säästäviä lakeja ja tukea
puhtaan energian käyttöä. Kestävät käytännöt ravitsemuksessa, kulutuksessa ja resurssien käytössä ovat myös ratkaisevia.

Projektimme tavoite on voimaannuttaa opettajat ja opiskelijat suojelemaan ympäristöä ja  muokata heidän tapojaan. Tavoitteisiin kuuluu
mm. veden ja hiilijalanjäljen mittaaminen, kierrätyksen ja uusiokäytön edistäminen, nollahukkaan kannustaminen sekä ilmastonmuutokseen
liittyvän tietoisuuden lisääminen kokousten ja aktiviteettien avulla. Nämä toimet auttavat myös kiinnittämään arjessa huomiota rajallisten
resurssien tehokkaaseen käyttöön.

*

The United Nations has declared that protecting the environment is a global priority. Sustainability is a core value for Modus association
and it’s members. Climate change, primarily driven by global warming from greenhouse gas emissions like carbon dioxide, poses significant
global risks. Consequences include rising temperatures, ocean warming, glacier melting, sea-level rise, and extreme natural events.

Addressing this crisis requires collective action. Individuals can adopt eco-friendly habits, advocate for environmental laws, and support clean
energy. Sustainable practices in nutrition, consumption, and resource use are also crucial.

Our project aims to empower teachers and students to protect the environment by reforming their habits. Objectives include measuring
water and carbon footprints, promoting recycling and upcycling, advocating zero waste, and raising awareness about climate change
through meetings and activities. These efforts align with our project’s focus on the environment and climate change, ensuring efficient use of
limited resources.

Syyskuussa 2023 hankepartnerit ja heidän oppilaitaan kokoontuivat Turkin Konyassa.