Säännöt

PIRKANMAAN MUOTOILU- JA TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS MODUS RY
Yhdistysrekisterinumero 182824S

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2§ Tarkoitus ja toimiala
Yhdistyksen tarkoitus on
– valvoa muotoilu- ja taideteollisuusalalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja
– toimia alan yleisten toimintaedellytysten parantamiseksi
– kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– tekee esityksiä ja antaa lausuntoja muotoilua ja taideteollisuutta koskevissa asioissa
– järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja jäsenilleen opintomatkoja
– hoitaa yhteyksiä alan järjestöihin ja oppilaitoksiin
– ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä neuvontatilaisuuksia ja koulutusta

3§ Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat anoa kaikki ne ammatinharjoittajat, joilla on taideteollisuusalan korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteinen koulutus tai jotka ovat muulla tavoin hankkineet vastaavan ammattipätevyyden ja jotka toimivat muotoilijoina, taidekäsityöläisinä ja/tai taiteilijoina Pirkanmaalla. Henkilö, joka ei ole pirkanmaalainen, mutta toimii Pirkanmaalla, voidaan harkinnanvaraisesti hyväksyä Modus ry:n jäseneksi. Jäsentä ei eroteta hänen muuttaessaan paikkakuntaa Pirkanmaan ulkopuolelle. Yhdistyksen varsinaisesta jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja jotka hallitus kannatusjäseniksi hyväksyy. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Hallituksella on oikeus kutsua yhdistykseen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Alan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat voidaan hyväksyä opiskelijajäseniksi ilman äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Myöskään opiskelijajäsen ei voi toimia luottamustehtävissä. Se, jonka jäsenhakemus on hylätty, voi saattaa asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, joka on velvollinen siirtämään asian lopullisen ratkaisun seuraavalle yhdistyksen kokoukselle.

4§ Jäsenmaksu
Varsinainen, opiskelija- ja kannatusjäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos jäsen jatkuvasti toimii yhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Erottaminen edellyttää 2/3 äänten enemmistöä annetuista äänistä hallituksen kokouksessa. Jäsen, jolla on kesäkuun lopussa jäsenmaksu maksamatta, voidaan erottaa yhdistyksestä.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitusta muodostettaessa pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon muotoilu- ja taideteollisuuden eri osa-alueet. Hallituksen muodostaa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta varsinaista jäsentä sekä viimeksi mainituille kahdeksi vuodeksi valitut kaksi varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin.

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
– huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta
– valita yhdistyksen sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt
– valita tarvittaessa yhdistyksen edustajat toimikuntiin ja tehtäviin
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
– hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilejä
– laatia toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten
– hyväksyä jäsenanomukset sekä pitää jäsenluetteloa
– huolehtia juoksevista asioista ja edustaa yhdistystä

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen. Nimenkirjoitusoikeus on myös työsuhteessa olevalla toiminnanjohtajalla.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi hallitukseen kuuluvaa sitä haluaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi päivää ennen kokousta.

10§ Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka on pidettävä huhtikuun aikana, käsitellään seuraavat asiat
– esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille toimihenkilöille
– valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka on pidettävä lokakuun aikana, käsitellään seuraavat asiat
– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten
– vahvistetaan seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
– valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosittain ja hallituksen jäsenet joka toinen vuosi
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§ Kokouskutsut
Kutsut yhdistyksen kokouksiin on postitettava jokaiselle jäsenelle vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouskutsun voi lähettää joko postissa tai sähköpostilla.

12§ Toimintavuosi ja tilit
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös tileineen sekä toimintakertomus siihen liittyvine asiakirjoineen tilintarkastajalle viimeistään helmikuun 28. päivänä. Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat lausuntoineen maaliskuun 15. päivään mennessä hallitukselle.

13§ Sääntöjen muutos
Yhdistyksen sääntöjen muutoksesta on päätettävä sääntömääräisessä kokouksessa, jossa muutosehdotus on hyväksyttävä vähintään 2/3:lla annetuista äänistä.

14§ Varat
Yhdistys on oikeutettu toimintansa rahoittamiseksi hankkimaan ja hallitsemaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanemaan varainkeräyksiä ja arpajaisia.

15§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kolmen viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4:n äänten enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

16§ Valtuutus
Mikäli jäsen on estynyt saapumaan yleiskokoukseen, voi hän valtakirjalla valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään ääntään. Muuten yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.