MailArt4Seniors

Eurooppa ikääntyy. Kriisitilanteiden varalta on tärkeää että luomme eläkeikäisille kansalaisille keinoja selviytyä yksinäisyydestä ja eristäytymisestä, mitkä vaikuttavat kielteisesti jokapäiväiseen elämään sekä fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Terveystutkimus keskittyy yhä enemmän iäkkäiden ihmisten  yleisen elämänlaadun parantamiseen huomioimalla heidän sosiaalista elämänlaatuaan, varsinkin vaikeina ajanjaksoina, kuten pandemian aikaan. Taiteen terveyttä tukeva vaikutus ikääntyneille on jo yleisesti tunnettu. On osoitettu, että taiteen säännöllinen harrastaminen tukee hyvinvointia ja vaikuttaa terveyteen positiivisella tavalla. Tutkimustulokset osoittavat että lääkitykseen ja lääkärikäynteihin liitettyinä taideohjelmat alentavat kokonaishoitokustannuksia. 

MailArt4Seniors -hanke luo uuden non-formaalin koulutuksen aikuiskouluttajille (vanhusten parissa työskenteleville sosiaalityöntekijöille, vanhusten hoitokodeissa työskenteleville ammattilaisille, geriatrisille sairaanhoitajille ja esimerkiksi taiteilijoille, jotka tarjoavat työpajoja vanhuksille). Koulutuksen tavoitteena on antaa heille lisää välineitä vanhusten auttamiseksi. Selviytyminen eristäytymisestä ja yksinäisyydestä, henkilökohtaisen hyvinvoinnin varmistaminen, sosiaalisten suhteiden ylläpito ja  laadukkaasta päivittäisestä elämästä nauttiminen eristyksen aikana on helpompaa MailArt-taidepostin avulla. Hanketta rahoittaa Erasmus+.